YAA SIIN

 1. Yaa siin.
 2. Wal quraanil khakiim.
 3. Innaka laminal mursaliin.
 4. Ngalaa sirootim mustaqim.
 5. Tanziilal ngaziizir rakhiim.
 6. Litundhiiro qouman maa undhiro aabaa uhum fahum ghoofiluun.
 7. Laqod khaqol qoulu ngalaa aksharihim fahum laa yukminuun.
 8. Innaa jangallnaa fii aknaa qihim aglaallaan fa hiya ilal adqooni fahum muqmakhuun.
 9. Wa jangalnaa min baini aidihim saddaw wa min kholfihim saddan fa agsyainaahum fahum laa yubsiruun.
 10. Wa sawaaun ngalaihim a andhartahum am lam tundhirhum laa yukminuun.
 11. Innamaa tunziru manit taba`az zikro wa khasyiyar rahmaana bil gaibi fa basysyirhu bi magfiratiw wa ajrin kariim.
 12. Innaa nakhnu nukhyil mautaa wa naktubu maa qaddamuu wa asyarahum wa kulla syai-in akhsainaahu fii imaamim mu biin.
 13. Wadrib lahum masalan as khabal qaryati iz jaa ahal mursaalun.
 14. Idz arsalna ilahimus naini fa kadzzabuuhumaa fangazzaznaa bi syaalisyin fa qaaluu innaa ilaikum mursaluun.
 15. Khooluu maa antum illaa basyarum mislunaa wa maa anzalar rakhmaanu min syai-in in antum illaa takdzibun.
 16. Khooluu rabbunaa ya`lamu innaa ilaikum la mursaluun.
 17. Wa maa ngalainaa illal balaagul mubiin.
 18. Khooluu innaa tatayyarnaa bikum la illam tantahuu la narjumannakum wa layamassannakum minnaa ngazaabun aliim.
 19. Khooluu thaairukum ma`akum a indzukkirtum bal antum khoumum musrifuun.
 20. Wa jaa a min aqshal madiinati rajuluy yas`aa khoola yaa qaumit tabi`ul mursaliin.
 21. Ittabi`uu mal laa yas alukum ajraw wa hum muhtaduun.
 22. Wa maa liya laa a`budul lazii fatharanii wa ilaihi turja`uun.
 23. A-attakhidzu min duunihii aalihatan iyyuridnir rakhmaanu bi dhuril laa tugni ngannii syafaangatuhum syai aw wa laa yunqidzuun.
 24. Inni idzal lafii dhalaalim mubiin.
 25. Innii aamantu bi rabbikum fas ma`uun.
 26. Khiilad khulil jannata kholaa yaa laita khoumii ya`lamuun.
 27. Bimaa gafara lii rabbii wa ja`alanii minal mukramiin.
 28. Wa maa anzalnaa ngalaa khoumihii mim ba`dihii min jundim minas samaa-i wa maa kunnaa munziliin.
 29. In kaanat illaa shaikhataw waakhidatin faidzaa hum khaamiduun.
 30. Yaa khasratan ngalal ngibaadi maa ya`tihiim mir rasuulin illaa kaanuu bihi yastahziuun.
 31. Alam yarau kam ahlaknaa qablahum minal quruuni annahum ilaihim laa yarji`uun.
 32. Wa in kullul lammaa jamii`ul ladainaa mukhdaruun.
 33. Wa aayatul lahumul ardhul maitatu akhyainaahaa wa akhrajnaa minhaa khabban ya`kuluun.
 34. Wa jangalnaa fiihaa jannaatim min nakhiiliw wa a`naabiw wa fajjar naa fiihaa minal nguyuun.
 35. Liya`kuluu min syamarihii wa maangamilathu aidiihim a falaa yasykuruun.
 36. Subkhaanal ladzii khalaqal azwaaja kullahaa mim maa tumbitul ardhu wa min anfusihim wa min maa laa ya`lamuun.
 37. Wa aayatul lahumul lailu naslakhu minhum nahaara faidzaahum mudzlimuun.
 38. Wasy syamsu tajrii li mustaqarril lahaa dzaalika taqdiirul ngaziizil ngaliim.
 39. Wal khomara khoddarnaahu manaazila khatta ngaada kalngurjuunil khadiim.
 40. Lasy syamsu yambagii lahaa an tudrikal khomara wa lallailu saadikhun nahaari wa kullun fii falakiyyasbakhuun.
 41. Wa aayatul lahum annaa khamalnaa dzuriyyatahum fil fulkil masykhuun.
 42. Wa khalaqnaa lahum min mislihii ma yarkabuun.
 43. Wa in nasya` nugriqhum fa laa dzariikhalahum wa laahum yunqadzuun.
 44. Illaa rakhmatam minnaa wa mataangan ilaakhiin.
 45. Wa idzaa qiila lahumut taquu maa baina aidiikum wa maa khalfakum langallakum turkhamuun.
 46. Wa maa ta`tiihim min aayatim min aayaati rabbihim illaa kaanuu nganhaa mu`ridiin.
 47. Wa idzaa khiila lahum anfikhuu mim maa razakhokumullaahu khoolal ladziina kafaruu lil ladziina aamanuu anut ngimu mal lau yasyaa ullaahu adt ngamahuu in antum illaa fii dholaalim mubiin.
 48. Wa yakhuuluuna mataa haadzal wa`du in kuntum shoodikhiin.
 49. Maa yandzuruuna illaa shoikhataw waakhidatan ta`khudzuhum wa hum ya  khisshimuun.
 50. Falaa yastathii nguuna taushiyataw wa laa ilaa ahlihim yarjingun.
 51. Wa nufikha fis shuuri fa idzaahum minal ajdaasyi ilaa rabbihim yansiluun.
 52. Khooluu yaawailanaa mam bangasanaa min markhoodinaa haadzaa maa wangadar rahmaanu wa shodaqal mursaluun.
 53. In kaanat illaa shoihataw waakhidatan fa idzaa hum jamiingul ladainaa mukhdhoruun.
 54. Fal yauma laa tuzdlamu nafsun syai-aw wa laa tujzauna illaa maa kuntum ta`maluun.
 55. Inna asy-khaabal jannatil yauma fii syugulin faakihuun.
 56. Hum wa azwaajuhum fii zdilaalin ngalal araaiki muttakiun.
 57. Lahum fiihaa faakihatuw wa lahum maa yaddanguun.
 58. Salaamun khoulam mir rabbir rakhiim.
 59. Wamtaazul yauma ayyuhal mujrimuun.
 60. Alam angahad ilaikum yaa banii aadama allaa ta`budusy syaithaana innahu lakum ngaduwwum mubiin.
 61. Wa ani` buduni haadzaa shiraatum mustaqiim.
 62. Wa laqad adhalla minkum jibilan kasyiiraa, afalam takuunuu ta` khiluun.
 63. Hadzihii jahannamul latii kuntum tuungaduun.
 64. Islauhal yauma bimaa kuntum takfuruun.
 65. Alyauma nakhtimu ngalaa afwaahihim wa tukaaimunaa aidiihim wa tasyhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun.
 66. Wa lau nasyaa-u la tamasnaa ngala ak yunihim fastabakhuys syiraatho fa annaa yubdziruun.
 67. Wa lau nasyaa-u la masakhnaahum ngalaa makaanatihim fa mas tathaa nguu mudyiyyaw wa laa yarjingun.
 68. Wa man nungammirhu nunakkis-hu fil khalqi afalaa ya`khiluun.
 69. Wa maa ngallamnaahusy syi`ra wa maa yambagii lahuu in huwa illaa dzikruw khur-aanum mubin.
 70. Li yundzira man kaana khayyaw wa yakhikkhol khoulu ngalal kaafiriin.
 71. Awalam yarau annaa khalaqnaa lahum mim maa ngamilat aidiina an ngaamam fahum lahaa maalikuun.
 72. Wa dzallalnaahaa lahum fa minhaa rakuubuhum wa minhaa yaakuluun.
 73. Wa lahum fiihaa manaafingu wa masyaaribu afalaa yasykuruun.
 74. Wat takhadzuu min duunillaahi aalihatal langallahum yunsyaruun.
 75. Laa yastathiinguuna nasyrahum wa hum lahum jundum mukhdharuun.
 76. Fa laa yakhzunka khouluhum innaa na`lamu ma yusirruuna wa maa yu`linuun.
 77. Awalam yaral insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin fa idzaahuwa khasyiimum mubiin.
 78. Wa dharaba lanaa masyalaw wa nasiya khalkhahuu, khoolamay yukhyil ngidzaama wahiya ramiim.
 79. Khul yukhyihal ladzii ansya-ahaa awwala marratiw wa huwa bi kulli khalqin ngaliim.
 80. Alladzii jangala lakum minasy syajaril akhdhori naaran faidzaa antum minhu tuukhiduun.
 81. Awalaisal ladzii khalakhos samaawaati wal ardha bi khoodirin ngalaa ayyakhluqa misylahum balaa wahuwal khallaakhul ngaliim.
 82. Innamaa amruhuu idza araada syai-an ayyakhuula lahu kunfayakuun.
 83. Fa subkhaanal ladzii biyadihii malakuutu kulli syai-iw wa olaihi turjanguun.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: